Happy Birthday, Mr. President: Obama turns 52!
American Journey | See all 249 items Happy Birthday, Mr. President: Obama turns 52!

Advertisement